Skip to content
  • Polski
  • English

Warunki korzystania z Serwisu

1. Zastosowane w niniejszym dokumencie terminy oznaczają odpowiednio:

Serwis — serwis internetowy działający na zasadach określonych w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z odnośnymi przepisami prawa w domenie internetowej optimamalt.pl.
Operator — podmiot zarządzający Serwisem, tj. firma Optima Malt Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (ul. Bałtycka 48, 61-016 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123627.
Użytkownik — każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

2. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem urządzenia komunikującego się z siecią Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

3. Treści publikowane w Serwisie, z zastrzeżeniem ewentualnych wyraźnie określonych wyjątków, mają charakter informacyjny. W związku z tym nie stanowią one oferty, rekomendacji ani zachęty do dokonania czynności wywołujących skutki prawne.

4. Operator dokłada wszelkich starań, aby sprawdzić poprawność, kompletność i aktualność informacji przedstawionych w Serwisie przed ich publikacją, nie składa jednak żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie ani domniemanych, dotyczących ich poprawności, kompletności czy aktualności.

5. Serwis umożliwia Użytkownikom bezpośrednie przejście do innych witryn internetowych lub skorzystanie z funkcji zintegrowanych z aplikacjami i systemami innych dostawców. Nie oznacza to, że są one wspierane lub rekomendowane przez Operatora. Hiperłącza do innych witryn internetowych zostały umieszczone w Serwisie wyłącznie dla wygody Użytkowników. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za korzystanie z nich przez Użytkowników.

6. Ze względu na informacyjny charakter Serwisu Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, zobowiązania, wydatki lub koszty, które mogą powstać w związku ze skorzystaniem lub brakiem możliwości skorzystania z Serwisu lub witryn internetowych podmiotów trzecich bądź w związku z podjęciem decyzji na podstawie informacji zawartych w Serwisie lub witrynach internetowych podmiotów trzecich.

7. Operator posiada prawa do wszystkich materiałów udostępnionych w Serwisie i nie podlegają one cesji na rzecz Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu. Użytkownicy mogą korzystać z tych materiałów wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku. W szczególności nie jest dozwolone kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie ani wykorzystywanie w inny sposób tych materiałów w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

8. Wszelkie porady i inne treści noszące znamiona porad publikowane w ramach Serwisu nie są zaleceniami kierowanymi do konkretnych adresatów, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację. Stanowią jedynie zbiór ogólnych informacji, które zostały udostępnione w jednym miejscu w celu ich łatwego odszukania. W związku z tym Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyczne zastosowanie w konkretnych przypadkach.

9. Operator zaleca Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich środków ostrożności, ponieważ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może nieść ze sobą określone zagrożenia, m.in. możliwość wyłudzenia i nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Użytkowników przez osoby trzecie lub instalacji złośliwego oprogramowania na urządzeniach końcowych Użytkowników.

10. Warunki korzystania z Serwisu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora. Niezależnie od postanowień Warunków korzystania z Serwisu, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W razie uznania określonych postanowień Warunków korzystania z Serwisu za nieważne przez sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

11. W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i innych odnośnych aktów prawnych.

12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania z Serwisu. W związku z tym zaleca regularne sprawdzanie treści niniejszego dokumentu pod kątem aktualizacji. Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu wchodzą w życie 1 września 2022 r.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”